menu

Polityka prywatności oraz cookies

Ostatnia aktualizacja: 28.12.2017

Celem zapewnienia Użytkowników niniejszego Serwisu, iż ochrona prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis jest dla nas szczególnie istotna i udzielenia Użytkownikom informacji w przedmiocie danych osobowych zbieranych przez Serwis, celu ich gromadzenia i wykorzystywania plików cookies - przedstawiamy niniejszą politykę prywatności.

Zapewniamy ochronę prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 z późn. zm.), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 z późn.zm.), a także ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2014.243 z późn. zm.).

1. Cele przyjętej polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym.

 1. Niniejsza Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies reguluje zasady przetwarzania danych osobowych zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach w serwisie internetowym w domenie www.komfortowekoscielisko.pl (zwanych dalej: Serwisem). Została stworzona i przyjęta przez Wojciech Urbanowicz NV Solution dalej: Administrator. Adres siedziby Administratora: ul. Balicka, 48, 30-149, Kraków.
 2. Powierzane przez Użytkownika dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym w celach:
  1. zawarcia umowy o realizację usług świadczonych drogą elektroniczną, ukształtowania jej treści, zmiany i rozwiązania;
  2. realizacji składanych przez Użytkownika zamówień na usługi znajdujące się w asortymencie Serwisu, w tym kontaktu z Użytkownikiem koniecznej ze względu na realizację zamówienia;
  3. statystycznych;
  4. kontaktowym i odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytania;
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, użytkownikowi przysługuje „prawo do zapomnienia” – usunięcia danych przez Serwis na jego życzenie.

 4. Informujemy, że w Serwisie mogą znajdować się odesłania – linki umożliwiające w przypadku ich kliknięcia dotarcie do innych stron internetowych zarządzanych przez innych administratorów. Administrator niniejszego Serwisu nie ma wpływu na prowadzoną przez tych administratorów politykę prywatności ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Dlatego też apelujemy o zapoznanie się przez Użytkownika z polityką prywatności tych serwisów i wykorzystywania plików cookies.

2. Dane zbierane o użytkownikach w serwisie, w tym dane osobowe sposób ich wykorzystywania, uprawnienia Użytkownika.

Odwiedzając nasz Serwis dane o użytkowniku mogą być przez niego udostępniane na dwa sposoby: biernie i aktywnie.

Dane zbierane biernie to informacje automatycznie zapisywane przez serwis - anonimowe informacje dotyczące czasu wizyty Użytkownika, adres IP, adres URL, rodzaj przeglądarki (tzw. logi systemowe), liczba odwiedzin, dane urządzenia, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

Gromadzone automatycznie dane są analizowane w celu określonym w pkt 1.2 korzystając z narzędzia Google Analytics. Narzędzie to działa w oparciu o tzw. pliki cookies i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. Serwis pobiera także dane dotyczące geolokalizacji Użytkownika celem zweryfikowania, z jakiego miejsca (kontynentu, kraju, miejscowości) Użytkownik korzysta z serwisu.

Zebrane w wyżej opisany sposób dane przechowywane są jedynie w celu pomocniczym dla administrowania Serwisem, umożliwiając sprawne jego funkcjonowanie i stosowanie rozwiązań przyjaznych dla Użytkownika. Zapewniamy, iż informacje te nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem.

 1. Dane gromadzone przez Serwis to również dane przekazywane przez Użytkownika aktywnie.
  1. Użytkownik może także zarejestrować się w Serwisie poprzez link udostępniony przez serwis. Wówczas dane podane podczas rejestracji konta Użytkownika tj.: imię/mail/numer telefonu. Do założenia konieczne będzie podanie także loginu i hasła. Przy czym login w żadnym razie nie musi zawierać imienia lub nazwiska Użytkownika. Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny, w każdym zaś razie nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez Użytkownika. Serwis umożliwia kontakt z Serwisem za pomocą telefonu/ poczty e-mail. Kontaktując się w jeden z ww. sposobów użytkownik podaje adres e –mail/ login/ nick/numer telefonu. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celu określonym w ppk 1.2.4.- kontaktowym tj. sporządzeniu odpowiedzi na pytanie zadane przez Użytkownika.
  2. Użytkownik w każdym czasie ma prawo wglądu do przetwarzanych przez Administratora danych, prawo żądania ich zmiany, a także ich usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z Serwisem mailowo lub telefonicznie.
  3. Dane osobowe gromadzone na potrzeby konta klienta, Użytkownik może w każdym czasie, samodzielnie i swobodnie edytować je i usuwać. Usunięcie lub edycja danych następuje poprzez zalogowanie się do swojego konta i dokonanie zmian.
  4. Użytkownik może zwrócić się także do Administratora z żądaniem usunięcia konta klienta. W tym celu należy skontaktować się z serwisem mailowo lub telefonicznie. Użytkownik zostanie poproszony przed usunięciem konta o weryfikację poprzez podanie loginu i hasła do konta.

3. Pliki Cookies i sposób ich wykorzystywania

 1. Podczas korzystania z Serwisu na urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są niewielkie pliki, w szczególności pliki tekstowe, które zawierają informacje umożliwiające zapamiętanie danych logowania, ostatnio wybranych produktów, produktów znajdujących się w koszyku Użytkownika (dalej: „pliki cookies”). Pliki cookies umożliwiają także zebranie danych statystycznych, o którym mowa w ppkt 1.2.2..
 2. Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących Użytkownika, co oznacza, iż na ich podstawie nie jest możliwe ustalenie jego tożsamości. Pliki używane przez Serwis nie są w żaden sposób szkodliwe dla Użytkownika ani urządzenia i nie ingerują w jego oprogramowanie ani ustawienia.
 3. Rodzaje plików cookies w Serwisie:
  • pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu wylogowania się z Serwisu, wyjścia z Serwisu, w tym poprzez całkowite zamknięcie przeglądarki.
  • pliki stałe tzw. śledzące (z ang. tracking cookies) służą do ułatwiania korzystania ze stron często odwiedzanych przez Użytkownika, bez każdorazowego, indywidualnego dostosowywania ustawień. Tracking cookies pozostają w pamięci przeglądarki tak długo jak pozwalają na to jej ustawienia
 4. Przypominamy, iż zasadniczo przeglądarki w ustawieniach domyślnych mają zaznaczoną opcję umożliwiającą zapisywanie plików cookies.

Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zapisywanie tych plików na urządzeniu końcowym, Użytkownik powinien zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta. Uniemożliwienie zapisywania plików cookies może polegać na:

 • niezapisywaniu plików cookies na urządzeniu końcowym;
 • każdorazowym informowaniu użytkownika o zapisaniu danego pliku cookie na urządzeniu;
 • usuwaniu plików po skorzystaniu z Serwisu.

Aby skorzystać z odpowiedniej dla Użytkownika opcji, należy zapoznać się z informacjami o zarządzaniu plikami cookies, które znajdują się najczęściej w „Ustawieniach” przeglądarki lub w zakładce „Pomoc". Za każdym razem Użytkownik może też skontaktować się z Serwisem wysyłając na adres mailowy wszelkie pytania i wątpliwości, a konsultanci Serwisu udzielą wszelkich potrzebnych informacji.

Należy mieć jednak świadomość, iż w przypadku, w którym pliki są konieczne do działania Serwisu ograniczenie ich wykorzystywania może utrudnić korzystania z Serwisu.

Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików cookies oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę, aby pliki te zapisywane były na urządzeniu końcowym.

4. Zabezpieczenia

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w bazie danych, do której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 z późn. zm.), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 z późn.zm.), ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2014.243 z późn. zm.), a także Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U.2004. Nr 100, poz. 1024).

Serwis wykorzystuje technologie i procedury ochrony danych osobowych zapewniające należytą ochronę prywatności Użytkowników. Stosowane w Serwisie narzędzia i mechanizmy to m.in połączenia szyfrujące typu SSL. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

Jeżeli Użytkownik wybrał opcję założenia konta klienta, dla bezpieczeństwa, powinien także stosować się do instrukcji ustawienia hasła i loginu zapewniającej odpowiedni poziom trudności. W szczególności rekomendujemy stosowanie hasła składającego się z ciągu znaków i cyfr oraz różnej wielkości liter. Hasło powinno zawierać przynajmniej 8 znaków. Użytkownik korzystając z Serwisu przy użyciu urządzenia końcowego osoby trzeciej powinien wylogować się z konta i usunąć historię przeglądania.

5. Zmiany w polityce prywatności

Zmiany w polityce prywatności będą dokonywane tylko w celu podwyższenia standardów ochrony polityki prywatności lub dostosowania polityki do wymogów prawa. W przypadku zmian w zakładce Polityka Prywatności informacja o dacie ostatniej aktualizacji będzie widoczna na początku dokumentu.

6. Kontakt z administratorem i zgłaszanie nieprawidłowości

Zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości, uwag, żądań w zakresie polityki prywatności prosimy dokonywać na adres [email protected]. Zapewniamy, że każde zgłoszenie będzie przez nas rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej.